Historia Cechu

Historia Cechu

Cechy były organizacjami wpisanymi  w historię naszego miasta od wielu wieków. Początkowo aktywnie działały cechy branżowe  zrzeszające kowali , piekarzy, hutników , garncarzy , rzeźników , kołodziejów,  tkaczy i sukienników. Już wtedy rzemieślnicy doszli do wniosku, że łatwiej jest im będzie działać wspólnie i wzajemnie troszczyć się o swoje interesy.

Historyczne wręcz znaczenie mają  więc pamiątki które zachowały się w tutejszym Cechu jako potwierdzenie działalności ówczesnych rzemieślników.

Dysponujemy między innymi następującymi pamiątkami   :

 

 -  oprawiony portret upamiętniający  poświęcenie pierwszego sztandaru cechu rzeźnickiego w Obornikach z dnia 10.08.1932 roku

 

- sztandar Powiatowego Cechu Krawiectwa Męsko – Damskiego  ufundowany  przez rzemieślników w 1945 roku.

 

Całokształt historii  rzemiosła naszego terenu został  przedstawiony w monografii wydanej z okazji  50 –lecia  naszego cechu w  2003 roku. 

 

30 czerwca 1953 roku powołano Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach zrzeszających rzemieślników wszystkich zawodów.                               

 

Ponad pięćdziesięcioletni okres działalności organizacji cechowej w Obornikach jest okresem,  który przyniósł rzemiosłu obornickiemu , wiele osiągnięć zauważalnych także dla społeczeństwa lokalnego. Oddano dla potrzeb środowiska rzemieślniczego  Dom Rzemiosła , Salę Cechową i inne pomieszczenia , służące nie tylko rzemiosłu.

Korzystając ze wspomnianego zaplecza prowadzimy działalność szkoleniową a także kulturalną której celem jest integracja środowiska rzemieślniczego.

 

Cech posiada sztandar  ufundowany przez rzemieślników z okazji 30 – lecia istnienia. Ponadto w 2001 roku dla oddania godności starszyźnie cechowej  ufundowano  togi, birety oraz insygnia cechowe.

Kultywując  tradycje obornickiego rzemiosła  zgromadziliśmy wiele pamiątek i dowodów świadczących o  istnieniu oraz znaczącej  roli rzemiosła w życiu naszej społeczności.

 

 

Do podstawowych statutowych zadań obornickiego cechu  należy :

 

  • reprezentowanie członków wobec organów administracji i samorządów lokalnych ,
  • promocja rzemieślniczej nauki zawodu ,
  • nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych od momentu sporządzenia umowy o prace w celu przygotowania zawodowego do zdania egzaminu czeladniczego,
  • współpraca z dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych  w których młodociani pracownicy realizują dokształcanie teoretyczne,
  • sporządzanie w imieniu członków wniosków o zawarcie umów o refundację  oraz wniosków o wypłatę refundacji składek ZUS  i wynagrodzeń uczniowskich,
  • doradztwo i instruktaż  w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pisanie podań wniosków i odwołań,
  • pomoc w kompletowaniu akt osobowych pracowników i uczniów,
  • informacje i porady w zakresie bhp i kodeksu pracy,
  • organizacja różnego rodzaju kursów, szkoleń zgodnych z potrzebami środowiska.