Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

REFUNDACJE

 

Dokumenty niezbędne do refundacji wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom:

 

-DRA

-RCA

-RSA

-potwierdzenie opłaty składki ZUS

-podpisana i opieczętowana lista płac

 

Wniosek o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń:

 

 

do pobrania ze strony:

 

https://wielkopolska.ohp.pl/

 

 

EGZAMINY

 

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przeprowadzania egzaminu poniżej zamieszczamy do wiadomości klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu czeladniczego - Klauzula Informacyjna.pdf

 

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

 

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego - wniosek czeladnik.pdf
 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format 36x45)
 3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany rachunek bankowy - Przelew_czeladnik.pdf
 4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego..pdf

 

 

Młodociani pracownicy

 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 3. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

 

Uwaga!

 

Laureaci sześciu pierwszych miejsc olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim, obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także konkursów zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze mogą być zwolnieni ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego (pod warunkiem, iż regulamin konkursu zawodowego został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego).

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu czeladniczego dołączyć dyplom bądź zaświadczenie potwierdzające zajęcie miejsc od 1 do 6 w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju.

 

Kandydaci z wolnego naboru:

 1. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
 4. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
 5. Świadectwo uzyskania co najmniej 1 kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania  zawodowego dorosłych.
 6. Zaświadczenie o przynależności kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych).

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez WIR w Poznaniu lub cech.

 

Dokumenty do pobrania ze strony:

 

http://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-czeladniczy-2.html

 

 

Sprawdzający:

 


Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przeprowadzania egzaminu poniżej zamieszczamy do wiadomości klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu sprawdzającego dla pracowników młodocianych - Klauzula Informacyjna.pdf

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - Wniosek.pdf
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
 4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów.
 5. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy

 

Dokumenty do pobrania ze strony:

 

http://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-sprawdzajacy-dla-mlodocianych-pracownikow.html

 

Mistrzowski:

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego

 

Dokumenty do pobrania ze strony:

 

http://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-mistrzowski.html

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU UCZNIA NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU

 

Zaświadczenie o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.pdf

 

 

 

UMOWY UCZNIOWSKIE

 

Dokumenty niezbędne do spisania umowy uczniowskiej:

 

- ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- badania lekarskie (zdolność do pracy)

- nr pesel

- data i miejsce urodzenia

- adres zamieszkania

- imiona rodziców

- nr telefonu

 

 

Skierowanie na badania lekarskie-pobierz

 

lub do pobrania w biurze Cechu

 

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 

1. Kwestionariusz osobowy.

2. Umowa o pracę.

3. Zaświadczenie o przeszkoleniu pracownika pod względem   

    BHP.

4. Świadectwo lekarskie o zdolności do pracy (wstępne i  

    okresowe)

5. Umowa o zakazie konkurencji.

6. Informacja pracodawcy dot. warunków zatrudnienia oraz

    uprawnień pracowniczych.

7. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz 

    zasad porządku i dyscypliny.

8. PIT-2

9. Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych KUP

10.Informacja o równym traktowaniu.

11. Lista obecności.

12. Lista płac.

13. Ewidencja czasu pracy zatrudnionych pracowników.

14. Plan urlopów.

15. Zakładowa tabela norm przydziału odzieży ochronnej i

    Sprzętu ochronnego.

16. Rejestr wydawanej odzieży roboczej i środków ochrony  

    Osobistej.

17.Rejestr wypadków przy pracy.

18.Rejestr zwolnień lekarskich pracowników.

19.Regulamin pracy i wynagrodzenia.

20. Regulamin świadczeń z Zakładowego Funduszu

      Świadczeń Socjalnych

21.Wykaz dni wolnych.

 

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA PRZY ZATRUDNIENIU

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

  

1. Umowa o pracę w celu nauki zawodu.

2. Karta osobista młodocianego.

3. Program praktycznej nauki zawodu.

4. Zaświadczenia o dokształcaniu – w przypadku uczęszczania 

    do szkoły zawodowej.

5. Karta ewidencyjna wyposażenia - pobierz

6.Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy-pobierz

7. Karta osobista pracownika młodocianego-pobierz

8. Wykaz zbiorczy pracowników młodocianych-pobierz