INFORMATOR 2021

INFORMATOR 2021

INFORMATOR 2021

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Skala podatku dochodowego

 

Podstawa 
obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528 zł

17%

minus kwota
zmniejszająca podatek

85.528 zł

 

14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek

 

Podstawa 
obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana
w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł - [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł - [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Podstawa 
obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

 

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez płatnika przy obliczaniu
zaliczek na podatek

miesięczna

43,76 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

 

Koszty uzyskania przychodów

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota roczna

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250 zł

łącznie
nie więcej niż
3.000 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie
nie więcej niż
4.500 zł

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300 zł

łącznie
nie więcej niż
3.600 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych
stosunków
300 zł

łącznie
nie więcej niż
5.400 zł

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i 11 ustawy o pdof

 

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi*:

  • 19% podstawy opodatkowania,
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roku podatkowego (w zaokrągleniu do 1.000 zł).

*

Z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f ustawy o pdop (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.)

 

Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT

 

1.

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

200.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.418.000 zł (1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

203.000 zł
(45.000 euro)

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

Podstawa prawna: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24 ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

 

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

 

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

152

19

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

152

19

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

Łącznie

2.016

252

 

 

Dni świąteczne - wolne od pracy

 

1 stycznia (piątek)

Nowy Rok

6 stycznia (środa)

Święto Trzech Króli

4 kwietnia (niedziela)

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia (poniedziałek)

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja (sobota)

Święto Państwowe

3 maja (poniedziałek)

Święto Narodowe Trzeciego Maja

23 maja (niedziela)

pierwszy dzień Zielonych Świątek

3 czerwca (czwartek)

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia (niedziela)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (poniedziałek)

Wszystkich Świętych

11 listopada (czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (sobota)

pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (niedziela)

drugi dzień Bożego Narodzenia

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę
okres obowiązywania:  od  1.01.2021 do  31.12.2021

Okres

1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Kwota wynagrodzenia

2.800 zł

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1596)

 

Uwaga: Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

 

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług
okres obowiązywania: od  1.01.2021 do  31.12.2021

Okres

1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Kwota wynagrodzenia

18,30 zł za godzinę*)

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1596)

 

*) Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi będzie podlegała corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

 

Przykładowe obliczenie wynagrodzenia netto

okres obowiązywania:  od  1.01.2021 do  31.12.2021

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń przy założeniu, że:

- pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. w 2021 r. wynoszącego 2.800 zł,

 

- pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł),

 

- pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (43,76 zł),

 

- pracownik ukończył 26 lat,

 

- właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%,

 

- pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

 

Od tego wynagrodzenia pracodawca obliczy:

Wyszczególnienie

Poz.

Wysokość obciążeń składkowo-podatkowych

wynagrodzenie za pracę

a

2.800,00 zł

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. a)

b

2.800,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, w tym składka:

c

383,88 zł

• emerytalna 9,76%, tj. 273,28 zł

• rentowa 1,5%, tj. 42 zł

• chorobowa 2,45%, tj. 68,60 zł

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. a - poz. c)

d

2.416,12 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia (poz. d × 9%)

e

217,45 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. d × 7,75%)

f

187,25 zł

koszty uzyskania przychodu

g

250,00 zł

podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. a - poz. g - poz. c)

h

2.166,00 zł

zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej [(poz. h × 17%) - 43,76 zł]

i

324,46 zł

zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. i - poz. f)

j

137,00 zł

kwota do wypłaty (poz. a - poz. c - poz. e - poz. j)

k

2.061,67 zł

składki obciążające pracodawcę od kwoty 2.800 zł:

 

 

(składka emerytalna 9,76%, tj. 273,28 zł + składka rentowa 6,5%, tj. 182 zł + składka wypadkowa 1,67%, tj. 46,76 zł + składka na FP i FS 2,45%, tj. 68,60 zł + składka na FGŚP 0,10%, tj. 2,80 zł)

l

573,44 zł

razem koszt pracodawcy (poz. a + poz. l)

ł

3.373,44 zł

 

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

okres obowiązywania:  od  1.01.2021 do  31.12.2021

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 ze zm.), są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r., jeżeli ich przychody za 2020 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Podobne regulacje w tej kwestii zawiera art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e oraz 4f updof. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł/euro (tabela nr 192/A/NBP/2020). Zatem limit przychodów za 2020 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro = 9.030.600 zł.

 

Współczynnik urlopowy

okres obowiązywania:  od  1.01.2021 do  31.12.2021

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2021 r. służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 21, a wynika z następującego wyliczenia:

[365 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 21.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2021 r. wynosi odpowiednio:

• dla 1/2 etatu 10,50 (21 × 1/2),
• dla 1/4 etatu 5,25 (21 × 1/4),
• dla 3/4 etatu 15,75 (21 × 3/4),
• dla 1/3 etatu 7,00 (21 × 1/3).

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).