INFORMATOR 2020

INFORMATOR 2020

INFORMATOR 2020

 

  1. Dni ustawowo wolne od pracy w 2020 roku - kalendarz świąt

Data

Nazwa święta

1 stycznia (środa)

Nowy Rok

6 stycznia (poniedziałek)

Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

12 kwietnia (niedziela)

Wielkanoc

13 kwietnia (poniedziałek)

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek)

Święto Pracy

3 maja (niedziela)

Święto Konstytucji 3 Maja

31 maja (niedziela)

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

11 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

15 sierpnia (sobota)

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela)

Wszystkich Świętych

11 listopada (środa)

Święto Niepodległości

25 grudnia (piątek)

Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (sobota)

Boże Narodzenie (drugi dzień)

 

  1. Skala podatkowa - Podatek dochodowy od osób fizycznych

od  1.01.2020 do  31.12.2020

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

  1. Koszty uzyskania przychodów

Podatek dochodowy - Podatek dochodowy od osób fizycznych

od  1.01.2020 do  31.12.2020

1) Koszty pracownicze

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota roczna

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250 zł

łącznie nie więcej niż 3.000 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej
niż 4.500 zł

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300 zł

łącznie nie więcej niż 3.600 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków
300 zł

łącznie nie więcej niż 5.400 zł

 

Uwaga: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów podane w ppkt 1 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. i art. 22 ust. 11 updof.

 

  1. Ograniczenie 50% kosztów

Lp.

Tytuł uzyskania przychodów

Roczny limit
50% kosztów
uzyskania przychodów

1

zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

85.528 zł

2

opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

3

korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:

a) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

b) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

c) produkcji audialnej i audiowizualnej;

d) działalności publicystycznej;

e) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

f) działalności konserwatorskiej;

g) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

h) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej

   
 

Uwaga: Podatnik ma prawo do odliczenia (w zeznaniu rocznym) kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli posiada dowody, że koszty te były wyższe niż wynikające z:

- zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bądź

- limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 85.528 zł.

Podstawa prawna:art. 22 ust. 9 pkt 1-3, ust. 9a-10a updof. 

  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę od  1.01.2020 do  31.12.2020

 

Okres

1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Kwota wynagrodzenia

2.600 zł

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1778)

 

Uwaga: Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.). 

  1. Przykładowe obliczenie wynagrodzenia netto

Składki ZUS - Składki ubezpieczeniowe pracowników

od  1.01.2020 do  31.12.2020

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przy założeniu, że:

- pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. w 2020 r. wynoszącego 2.600 zł,

- pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł),

- pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (43,76 zł),

- pracownik ukończył 26 lat,

- właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%,

- pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

Od tego wynagrodzenia pracodawca obliczy:

Wyszczególnienie

Poz.

Wysokość obciążeń składkowo-podatkowych

wynagrodzenie za pracę

a

2.600,00 zł

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. a)

b

2.600,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, w tym składka:

• emerytalna 9,76%, tj. 253,76 zł

• rentowa 1,5%, tj. 39 zł

• chorobowa 2,45%, tj. 63,70 zł

c

   356,46 zł

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. a - poz. c)

d

2.243,54 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia (poz. d × 9%)

e

   201,92 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. d × 7,75%)

f

   173,87 zł

koszty uzyskania przychodu

g

  250,00 zł

podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. a - poz. g - poz. c)

h

1.994,00 zł

zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej [(poz. h × 17%) - 43,76 zł]

i

   295,22 zł

zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. i - poz. f)

j

    121,00 zł

kwota do wypłaty (poz. a - poz. c - poz. e - poz. j)

k

1.920,62 zł

składki obciążające pracodawcę od kwoty 2.600 zł:

(składka emerytalna 9,76%, tj. 253,76 zł + składka rentowa 6,5%, tj. 169 zł + składka wypadkowa 1,67%, tj. 43,42 zł + składka na FP i FS 2,45%, tj. 63,70 zł + składka na FGŚP 0,10%, tj. 2,60 zł)

l

   532,48 zł

razem koszt pracodawcy (poz. a + poz. l)

ł

3.132,48 zł

  

  1. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

od  1.01.2020 do  31.12.2020

Okres

1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Kwota wynagrodzenia

17 zł za godzinę

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1778)

 

 

 

  1. Współczynnik urlopowy

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2020 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2020 r. służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 21,08, a wynika z następującego wyliczenia:

[366 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 21,08.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2020 r. wynosi odpowiednio:

• dla 1/2 etatu 10,54 (21,08 × 1/2),
• dla 1/4 etatu 5,27 (21,08 × 1/4),
• dla 3/4 etatu 15,81 (21,08 × 3/4),
• dla 1/3 etatu 7,03 (21,08 × 1/3).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.). 

  1. Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

od  1.01.2020 do  31.12.2020

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 ze zm.), są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2020 r., jeżeli ich przychody za 2019 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Podobne regulacje w tej kwestii zawiera art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e oraz 4f updof. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2019). Zatem limit przychodów za 2019 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro = 8.746.800 zł.